Thứ Tư, 15 tháng 8, 2018

Ngày 15 Tháng 08 Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Lễ Trọng Kinh Chiều II

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

Thánh thi


Cao sang rực rỡ tựa bình minh, 
Mẹ vươn lên tới cõi thiên đình,
Huy hoàng lộng lẫy như chính ngọ, 
Kiều diễm gấp ngàn bóng trăng thanh.

Mẹ đã sinh con, người Con ấy,
Thiên thu hằng hữu trước vầng hồng, 
Giờ đây Mẹ ngự ngai vinh hiển,
Thiên Quốc Nữ Hoàng thật oai phong.

Chức trọng quyền cao gấp bội phần, 
Triều thần thiên quốc bậc thánh nhân, 
Một người phụ nữ đầy công đức
Trổi vượt phàm nhân lẫn thiên thần.

Ðấng xưa lòng Mẹ đã cưu mang, 
Máng cỏ làm nôi Mẹ đặt nằm, 
Mẹ thấy giờ đây bên Thánh Phụ 
Ngai vàng bệ ngọc rất cao sang.

Vinh chúc quỳ dâng Chúa Ba Ngôi 
Ðã đem hồn xác Mẹ lên trời.
Nữ Hoàng Thiên Quốc, ôi vinh dự, 
Chúng tử hát mừng chẳng khi ngơi.

Ca vịnh

Tv 121 (122)

ÐC:
 
Ðức Maria được lên trời, các thiên thần hoan hỷ dâng muôn lời chúc tụng Thiên Chúa.

Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi :
"Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa!"

Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi,
cửa nội thành, ta đã dừng chân. *
Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị
được xây nên một khối vẹn toàn.

Từng chi tộc, chi tộc của Chúa,
trẩy hội lên đền ở nơi đây, *
để danh Chúa, họ cùng xưng tụng,
như lệnh đã truyền cho Ít-ra-en.

Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử,
ngai vàng của vương triều Ða-vít.

Hãy nguyện chúc Giê-ru-sa-lem được thái bình,
rằng: "chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt, *
tường trong luỹ ngoài hằng yên ổn,
lâu đài dinh thự mãi an ninh."

Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu,
tôi nói rằng: "chúc thành đô an lạc." *
Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ,
tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC: Ðức Maria được lên trời, các thiên thần hoan hỷ dâng muôn lời chúc tụng Thiên Chúa.

Tv 126 (127)

ÐC:
 
Ðức Trinh Nữ Maria được rước lên cõi trời cao thẳm, nơi Vua Cả muôn vua ngự trên ngai vinh hiển chói lòa.

Ví như Chúa chẳng xây nhà,
thợ nề vất vả cũng là uổng công. *
Thành kia mà Chúa không phòng giữ,
uổng công người trấn thủ canh đêm.

Bạn có thức khuya hay dậy sớm,
khó nhọc làm ăn cũng hoài công. *
Còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,
Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.

Này con cái là hồng ân của Chúa,
con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. *
Bầy con sinh hạ thời son trẻ,
tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay.

Hạnh phúc thay người nào
đeo ống đầy loại tên như thế! *
Họ sẽ không nhục nhã
khi phải đến cửa công
tranh tụng với địch thù.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC: Ðức Trinh Nữ Maria được rước lên cõi trời cao thẳm, nơi Vua Cả muôn vua ngự trên ngai vinh hiển chói lòa.

Tc Ep 1,3-10

ÐC:
 
Thiên Chúa đã chúc lành cho Mẹ vì nhờ Mẹ, chúng con được lãnh nhận Quả Trường Sinh.

Chúc tụng Thiên Chúa
là Thân Phụ Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Trong Ðức Ki-tô,
từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc
cho ta hưởng muôn vàn ân phúc của Thánh Thần.

Trong Ðức Ki-tô,
Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,

để trước thánh nhan Người,
ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
nhờ tình thương của Người.

Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,
Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử
nhờ Ðức Giê-su Ki-tô,

để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, *
ân sủng Người ban tặng cho ta
trong Thánh Tử yêu dấu.

Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra,
chúng ta được cứu chuộc,
được thứ tha tội lỗi,
theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.

Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta
cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.

Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu: *
thiên ý này là kế hoạch yêu thương
Người đã định từ trước trong Ðức Ki-tô.

Ðó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, *
là quy tụ muôn loài trong trời đất
dưới quyền một thủ lãnh là Ðức Ki-tô.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐCThiên Chúa đã chúc lành cho Mẹ vì nhờ Mẹ, chúng con được lãnh nhận Quả Trường Sinh.

Lời Chúa 
(1Cr 15,22-23)

Như mọi người vì liên đới với Ađam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Ðức Kitô, cũng được Thiên Chúa cho sống. Những mỗi người theo thứ tự của mình : mở đường là Ðức Kitô, rồi khi Ðức Kitô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về Người.
Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp


Ðức Trinh Nữ Maria được tôn vinh 
* vượt lên trên chín phẩm thiên thần.

Ðức Trinh Nữ Maria được tôn vinh 
* vượt lên trên chín phẩm thiên thần.


Chúc tụng Chúa, Ðấng đã tôn vinh Người. *

* vượt lên trên chín phẩm thiên thần.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


Ðức Trinh Nữ Maria được tôn vinh 
* vượt lên trên chín phẩm thiên thần.


Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)

ÐC: 
Lạy Chúa Ki-tô, Ðấng cứu độ trần gian,
phúc cho bà mẹ đã cưu mang
và nuôi dưỡng Ngài. Ha-lê-lui-a.

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC: 
Hôm nay, Ðức Trinh Nữ Maria lên ngự cõi trời, đồng hiển trị với Ðức Kitô đến muôn thuở muôn đời nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.

Lời cầu

Chúa là Cha toàn năng đã muốn cho mọi đời phải ca ngợi Ðức Maria là Thân Mẫu của Con Một Chúa. Vậy ta hãy dâng lời chúc tụng và nguyện xin:

Vì lời Ðức Trinh Nữ chuyển cầu,
xin Chúa thương nhận lời chúng con.


Lạy Chúa là Ðấng thực hiện bao kỳ công vĩ đại, Chúa đã cho hồn xác Ðức Trinh Nữ Maria được thông phần vinh quang với Thánh Tử Giêsu, - xin hướng lòng chúng con về thiên quốc.
 

Vì lời Ðức Trinh Nữ chuyển cầu,
xin Chúa thương nhận lời chúng con. 


Chúa đã cho chúng con một người mẹ là Ðức Maria, xin nhận lời Người cầu thay nguyện giúp mà thêm sức mạnh cho người yếu đau, an ủi kẻ buồn sầu, tha thứ người tội lỗi, - xin ban ơn cứu độ và phúc bình an cho tất cả mọi người.
 

Vì lời Ðức Trinh Nữ chuyển cầu,
xin Chúa thương nhận lời chúng con. 


Xin cho Giáo Hội luôn đồng tâm nhất trí, - và cho mọi tín hữu biết hiệp lòng với Ðức Maria mà cầu nguyện không ngừng.


Vì lời Ðức Trinh Nữ chuyển cầu,
xin Chúa thương nhận lời chúng con. 


Chúa đã phong Ðức Maria làm Nữ Vương thiên quốc, - xin cho các anh chị em đã lìa thế được chung hưởng vinh quang với thần thánh trên trời
. 

Vì lời Ðức Trinh Nữ chuyển cầu,
xin Chúa thương nhận lời chúng con. 


Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đưa lên trời cả hồn lẫn xác Ðức Maria là Trinh Nữ vô nhiễm và là Thánh Mẫu của Con Chúa. Xin cho chúng con hằng biết hướng về phúc lộc quê trời để mai sau được cùng Thánh Mẫu chung hưởng vinh quang.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa và là Chúa chúng con. Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.   A-men.

Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét