Thứ Ba, 14 tháng 8, 2018

Kinh Chiều I Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Lễ trọng

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.


Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

Thánh thi

Cao sang rực rỡ tựa bình minh,
Mẹ vươn lên tới cõi thiên đình,
Huy hoàng lộng lẫy như chính ngọ,
Kiều diễm gấp ngàn bóng trăng thanh.


Mẹ đã sinh con, người Con ấy,
Thiên thu hằng hữu trước vầng hồng,
Giờ đây Mẹ ngự ngai vinh hiển,
Thiên Quốc Nữ Hoàng thật oai phong.


Chức trọng quyền cao gấp bội phần,
Triều thần thiên quốc bậc thánh nhân,
Một người phụ nữ đầy công đức
Trổi vượt phàm nhân lẫn thiên thần.


Ðấng xưa lòng Mẹ đã cưu mang,
Máng cỏ làm nôi Mẹ đặt nằm,
Mẹ thấy giờ đây bên Thánh Phụ
Ngai vàng bệ ngọc rất cao sang.


Vinh chúc quỳ dâng Chúa Ba Ngôi
Ðã đem hồn xác Mẹ lên trời.
Nữ Hoàng Thiên Quốc, ôi vinh dự,
Chúng tử hát mừng chẳng khi ngơi.


Ca vịnh

Tv 112 (113)

ÐC:
Ðức Kitô lên trời cao thẳm dọn chỗ cho Thân Mẫu trinh khiết vẹn toàn lên ngự cõi trường sinh. Halêluia.

Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi,
nào ca ngợi thánh danh Chúa đi!

Chúc tụng danh thánh Chúa,
tự giờ đây cho đến mãi muôn đời! *
Ca ngợi danh thánh Chúa,
từ rạng đông tới lúc chiều tà!

Chúa siêu việt trên hết mọi dân,
vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm. *
Ai sánh tày Thượng Ðế Chúa ta,
Ðấng ngự chốn cao vời,
cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất?

Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,
ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro *
đặt ngồi chung với hàng quyền quý,
hàng quyền quý dân Người.

Người làm cho đàn bà son sẻ
thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC: 
Ðức Kitô lên trời cao thẳm dọn chỗ cho Thân Mẫu trinh khiết vẹn toàn lên ngự cõi trường sinh. Halêluia.Tv 147 (147B)

ÐC:
Tại lỗi bà Evà, cửa Thiên Ðàng đóng lại, nay nhờ Trinh Nữ Maria, Chúa lại cho rộng mở đón hết thảy mọi người. Halêluia.

Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa,
này Xi-on, hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi!

Then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho thêm chắc,
con cái trong thành, Người giáng phúc thi ân. *
Cõi biên cương, Người thiết lập hòa bình,
và cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo.

Người tống đạt lệnh truyền xuống đất,
lời phán ra, hỏa tốc chạy đi. *
Tuyết tựa lông chiên, Chúa trải dài,
sương giá như tro, Người rải rắc.

Làm mưa đá, Chúa tung từng miếng nhỏ,
chịu nổi làm sao giá lạnh của Người! *
Chúa phán một lời là băng giải tuyết tan,
thổi gió lên nước liền tuôn chảy.

Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Gia-cóp,
chiếu chỉ luật điều cho Ít-ra-en. *
Chúa không đối xử với dân nào như vậy,
không cho họ biết những điều luật của Người.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC: 
Tại lỗi bà Evà, cửa Thiên Ðàng đóng lại, nay nhờ Trinh Nữ Maria, Chúa lại cho rộng mở đón hết thảy mọi người. Halêluia.Tc Ep 1,3-10

ÐC:
Ðức Trinh Nữ Maria được tôn vinh trên trời cao thẳm. Hết thảy chúng ta nào hãy đến chúc tụng Vua Kitô, Ðấng hiển trị muôn đời.

Chúc tụng Thiên Chúa
là Thân Phụ Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Trong Ðức Ki-tô,
từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc
cho ta hưởng muôn vàn ân phúc của Thánh Thần.

Trong Ðức Ki-tô,
Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,

để trước thánh nhan Người,
ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
nhờ tình thương của Người.

Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,
Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử
nhờ Ðức Giê-su Ki-tô,

để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, *
ân sủng Người ban tặng cho ta
trong Thánh Tử yêu dấu.

Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra,
chúng ta được cứu chuộc, *
được thứ tha tội lỗi,
theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.

Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta
cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.

Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu: *
thiên ý này là kế hoạch yêu thương
Người đã định từ trước trong Ðức Ki-tô.

Ðó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, *
là quy tụ mọi loài trong trời đất
dưới quyền một thủ lãnh là Ðức Ki- tô.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC: 
Ðức Trinh Nữ Maria được tôn vinh trên trời cao thẳm.  Hết thảy chúng ta nào hãy đến chúc tụng Vua Kitô, Ðấng hiển trị muôn đời.

 
Lời Chúa
(Rm 8,30)
Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính; những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang.

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp


Ðức Maria được rước lên trời,
* các thiên thần hoan hỷ


Ðức Maria được rước lên trời,
* các thiên thần hoan hỷ

dâng muôn lời chúc tụng Thiên Chúa. *

* các thiên thần hoan hỷ

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


Ðức Maria được rước lên trời,
* các thiên thần hoan hỷ


Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)

ÐC:  Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.
Ðấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.


Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC:
 
Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.
Ðấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.


Lời cầu

Chúa là Cha toàn năng đã muốn cho mọi đời phải ca ngợi Ðức Maria là Thân Mẫu của Con Một Chúa. Vậy ta hãy dâng lời chúc tụng và nguyện xin:


Vì lời Ðức Trinh Nữ chuyển cầu,
xin Chúa thương nhận lời chúng con.


Lạy Chúa là Ðấng thực hiện bao kỳ công vĩ đại, Chúa đã cho hồn xác Ðức Trinh Nữ Maria được thông phần vinh quang với Thánh Tử Giêsu, - xin hướng lòng chúng con về thiên quốc.


Vì lời Ðức Trinh Nữ chuyển cầu,
xin Chúa thương nhận lời chúng con.


Chúa đã cho chúng con một người mẹ là Ðức Maria, xin nhận lời Người cầu thay nguyện giúp mà thêm sức mạnh cho người yếu đau, an ủi kẻ buồn sầu, tha thứ người tội lỗi, - xin ban ơn cứu độ và phúc bình an cho tất cả mọi người.

Vì lời Ðức Trinh Nữ chuyển cầu,
xin Chúa thương nhận lời chúng con.


Xin cho Giáo Hội luôn đồng tâm nhất trí, - và cho mọi tín hữu biết hiệp lòng với Ðức Maria mà cầu nguyện không ngừng.

Vì lời Ðức Trinh Nữ chuyển cầu,
xin Chúa thương nhận lời chúng con.


Chúa đã phong Ðức Maria làm Nữ Vương thiên quốc, - xin cho các anh chị em đã lìa thế được chung hưởng vinh quang với thần thánh trên trời.

 
Vì lời Ðức Trinh Nữ chuyển cầu,
xin Chúa thương nhận lời chúng con.Kinh Lạy Cha

Lời nguyện
 

Lạy Chúa, Chúa đã đoái thương nhìn đến tôi tớ khiêm nhường của Chúa là Ðức Trinh Nữ Maria, mà ban ân huệ tuyệt vời là làm Mẹ của Con Chúa nhập thể, và hôm nay còn ân thưởng cho Người vinh phúc vô song. Phần chúng con đã được Chúa thương cứu chuộc, thì xin Chúa nhận lời Ðức Trinh Nữ cầu thay nguyện giúp, mà ban cho chúng con cũng được hưởng vinh quang trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. A-men.

Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét