Thứ Ba, 19 tháng 12, 2017

Thứ Ba tuần III Mùa Vọng. Thánh vịnh tuần III Kinh Chiều

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh thi

Maria, lạy Nữ Trinh diễm phúc,
Xin mở lòng thanh tịnh tiếp rước vào,
Ðón Ngôi Lời, Con Một Ðấng Tối Cao
Sai xuống thế cứu loài người đau khổ.

Từ thiên giới, bóng Thánh Thần che phủ,
Mẹ đã cưu mang Con Ðấng Cửu Trùng
Là Ðức Kitô, Chúa Tể vô song,
Từ muôn thuở cùng Ngôi Cha hiển trị.

Mẹ là chính ngọ môn đền hùng vĩ,
Bao tháng năm vẫn cửa đóng then cài,
Nhưng tới ngày Vị Thánh Tử Ngôi Hai
Người ngự đến: cửa đền vàng rộng mở.

Ðấng sinh ra trước vầng hồng rực rỡ
các ngôn sứ thuở xưa đã loan truyền,
Gáprien thần sứ cũng đưa tin
Ðấng ở với loài người là Ðức Chúa.

Ca lên hỡi triều thần, ca lên nữa !
Nào reo vui nhảy múa, hỡi muôn dân !
Ðấng Chí Tôn giờ đây đã giáng trần
Nên bé nhỏ hầu cứu nhân độ thế.

Con sấp mình lạy Ngôi Lời nhập thể,
Ngài là Vua bên hữu Chúa Ngôi Cha,
Cùng Thánh Linh hằng ngự chốn thiên tòa,
Xin dâng Chúa lời tụng ca muôn thuở.


Ca vịnh

Tv 124 (125)
Chúa gìn giữ dân Người
Chúc Ít-ra-en của Thiên Chúa được hưởng bình an (Gl 6,16).

ĐC:
  
Chúa sẽ nghiêng trời ngự xuống
để cứu độ dân Người.


Ai tin tưởng vào Chúa,
khác nào núi Xi-on
chẳng bao giờ lay chuyển,
muôn thuở vẫn trường tồn.

Như núi đồi bao bọc
thành Giê-ru-sa-lem,
Chúa bao bọc dân Người
bây giờ và mãi mãi.

Chúa sẽ không cho vương trượng ác nhân
đè nặng trên phần đất người lành,
kẻo người lành tra tay làm điều ác.

Lạy Chúa, xin đối xử nhân hậu với người nhân hậu
và những ai lòng dạ thẳng ngay.

Nhưng kẻ ngả theo đường tà vạy,
xin Chúa đuổi đi cùng bọn làm điều ác. *
Nguyện chúc Ít-ra-en được thái bình.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC:  Chúa sẽ nghiêng trời ngự xuống
để cứu độ dân Người.

Tv 130 (131)
Như trẻ thơ đặt hết niềm tin nơi Chúa
Hãy học gương tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường (Mt 11,29).

ĐC:
  
Xion là thành trì vững chắc của ta
có Ðấng Cứu Ðộ làm tường trong lũy ngoài.
Ta cứ mở cửa,
vì có Thiên Chúa ở cùng ta. Halêluia.


Lòng con chẳng dám tự cao,
mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi !

Đường cao vọng, chẳng đời nào bước,
việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu ; *
hồn con, con vẫn trước sau
giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình.

Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,
trong con, hồn lặng lẽ an vui. *
Cậy vào Chúa, Ít-ra-en ơi,
từ nay đến mãi muôn đời muôn năm.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC:  Xion là thành trì vững chắc của ta
có Ðấng Cứu Ðộ làm tường trong lũy ngoài.
Ta cứ mở cửa,
vì có Thiên Chúa ở cùng ta. Halêluia.


Tc Kh 4,11 ; 5,9.10.12
Những người được Chúa cứu chuộc, dâng lời ca ngợi Chúa

ĐC:
  
Xin cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,
và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.


Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,
Ngài xứng đáng lãnh nhận
vinh quang, danh dự và uy quyền,

vì Ngài đã dựng nên muôn vật, *
và do ý Ngài muốn,
mọi loài liền có và được dựng nên.

Lạy Chúa Ki-tô,
Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn Sách Trời
và mở ấn niêm phong,

vì Ngài đã bị giết
và đã lấy máu đào
chuộc về cho Thiên Chúa
muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ,
thuộc mọi nước, mọi dân.

Ngài cũng làm cho họ
thành một vương quốc, thành những tư tế,
để phụng thờ Thiên Chúa chúng con, *
và họ sẽ làm chủ mặt đất này.

Con Chiên đã bị giết
nay xứng đáng lãnh nhận
phú quý và uy quyền, *
khôn ngoan cùng sức mạnh,
danh dự với vinh quang,
và muôn lời cung chúc.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC:  Xin cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,
và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.

Lời Chúa (Pl 3,20b-21)

Chúng ta nóng lòng mong đợi Ðức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người.
Đó là lời Chúa


Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp


Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn,
* xin đến cùng chúng con và thương giải thoát.

Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn,
* xin đến cùng chúng con và thương giải thoát.


Xin tỏa ánh Tôn Nhan rạng ngời,
để chúng con được ơn cứu độ. *

* xin đến cùng chúng con và thương giải thoát.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn,
* xin đến cùng chúng con và thương giải thoát.


Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)

ÐC:
  
Lạy Ðức Kitô là mầm non từ gốc tổ Giesê,
Ngài chiêu tập muôn dân dưới hiệu kỳ,
trước Nhan Thánh, vua quan đều câm miệng,
cả muôn phương hằng cầu khẩn danh Ngài.
Xin đến mà giải thoát, đừng trì hoãn làm chi.


Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC:  Lạy Ðức Kitô là mầm non từ gốc tổ Giesê,
Ngài chiêu tập muôn dân dưới hiệu kỳ,
trước Nhan Thánh, vua quan đều câm miệng,
cả muôn phương hằng cầu khẩn danh Ngài.
Xin đến mà giải thoát, đừng trì hoãn làm chi.

Lời cầu

Chúng ta hãy hết lòng tin tưởng mà cầu xin Ðức Kitô là vị Thẩm Phán muôn loài:

Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến.

Lạy Chúa, trời xanh công bố Chúa công minh chính trực, - nguyện cho muôn người nhận biết Chúa, để vinh quang Chúa rực rỡ khắp trần gian.

Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến.

Chính Chúa đã vui lòng nhận lấy thân phận hèn yếu của con người, - xin thương xót chúng con và dùng quyền năng Thiên Chúa mà giữ gìn che chở.

Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến.

Chúa đã thấy bao kẻ chẳng nhận biết Chúa, - xin ngự đến chiếu vào tâm trí họ luồng ánh sáng của thượng trí vô biên.

Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến.

Xưa Chúa đã hạ mình gánh lấy tội chúng con, - thì nay được tôn vinh trên thiên quốc, xin cho chúng con được cùng Chúa hưởng vinh phúc muôn đời.

Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến.

Chúa sẽ xuất hiện tỏ tường để phán xét thế gian, - xin dẫn đưa anh chị em chúng con đã ly trần vào Nước Chúa hiển trị.


Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện


Lạy Chúa, qua điềm lạ Ðức Trinh Nữ sinh con, Chúa đã tỏ cho trần gian thấy vầng hồng chiếu tỏa vinh quang Chúa là chính Ðức Giêsu Kitô. Xin giúp chúng con biết họp mừng mầu nhiệm giáng sinh với một niềm kính tin toàn vẹn và một lòng vâng phục thẳm sâu. Chúng con cầu xin...

Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét