Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

Ngày 23 tháng 6 Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, lễ trọng, Kinh Chiều I

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh thi


Thân lạy thánh Gioan kính ái 
Nguyện xin ngài thanh tẩy chúng tôi 
Ðáng dâng lên một đôi lời
Tán dương sự nghiệp cao vời thánh nhân.

Từ cao thẳm, sứ thần của Chúa 
Ðến báo cho thân phụ ngài hay 
Người con sinh hạ mai ngày
Sẽ nên cao cả không ai sánh bằng.

Và mặc khải rõ ràng tên tuổi, 
Ðời trẻ thơ một chuỗi lạ kỳ, 
Tâm tình, ngôn ngữ, hành vi
Xưng ngôi Tẩy Giả, đáng vì Tiền Hô.

Vì thân phụ chẳng cho là thực, 
Bị câm không nói được một lời, 
Mãi khi ngài đã chào đời,
Bỗng nhiên mở miệng cho người nói năng.

Thuở thai nhi ngài từng nhận diện 
Vua vi hành đến viếng thần dân, 
Công này thánh hóa song thân
Trở thành ngôn sứ góp phần tiên tri.

Toàn thiên quốc gối quỳ cảm tạ 
Trước ngai vàng một Chúa Ba Ngôi, 
Chúng con khẩn nguyện lòng trời 
Mưa ơn xá tội cho tươi mát lòng.

Ca vịnh

Tv 112 (113)ÐC: Ông Dacaria và bà Êlisabét đã sinh được một bậc vĩ nhân: đó là thánh Gioan Tẩy Giả, Vị Tiền Hô của Chúa. 

Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi,
nào ca ngợi thánh danh Chúa đi!

Chúc tụng danh thánh Chúa,
tự giờ đây cho đến mãi muôn đời! *
Ca ngợi danh thánh Chúa,
từ rạng đông tới lúc chiều tà!

Chúa siêu việt trên hết mọi dân,
vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm. *
Ai sánh tày Thượng Ðế Chúa ta,
Ðấng ngự chốn cao vời,
cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất?

Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,
ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro *
đặt ngồi chung với hàng quyền quý,
hàng quyền quý dân Người.

Người làm cho đàn bà son sẻ
thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC: 
Ông Dacaria và bà Êlisabét đã sinh được một bậc vĩ nhân: đó là thánh Gioan Tẩy Giả, Vị Tiền Hô của Chúa.

Tv 145

ÐC: Thánh Gioan, Vị Tiền Hô của Chúa chào đời khi bà mẹ đã cao niên, bà từng bị coi là son sẻ.

Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! *
suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng Chúa,
sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời!

Ðừng tin tưởng nơi hàng quyền thế, nơi người phàm chẳng cứu nổi ai. * Họ tắt hơi là trở về cát bụi, dự định bao điều: ngày ấy tiêu tan.

Phúc thay người được Chúa Trời nhà Giacóp phù hộ và cậy trông Chúa, Thiên Chúa họ thờ. *

Người là Ðấng tạo thành trời đất với biển khơi, cùng muôn loài trong đó.

Người là Ðấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, xử công minh cho người bị áp bức,
ban lương thực cho kẻ đói ăn.

Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù lòa, * Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, Chúa yêu chuộng những người công chính.

Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, * Người nâng đỡ cô nhi quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân.

Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở, Xion hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời!


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC: Thánh Gioan, Vị Tiền Hô của Chúa chào đời khi bà mẹ đã cao niên, bà từng bị coi là son sẻ.
Tc Ep 1,3-10

ÐC:
 
Trong số những người phàm, chưa từng có một ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả.

Chúc tụng Thiên Chúa
là Thân Phụ Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Trong Ðức Ki-tô,
từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc
cho ta hưởng muôn vàn ân phúc của Thánh Thần.

Trong Ðức Ki-tô,
Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,

để trước thánh nhan Người,
ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
nhờ tình thương của Người.

Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,
Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử
nhờ Ðức Giê-su Ki-tô,

để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, *
ân sủng Người ban tặng cho ta
trong Thánh Tử yêu dấu.

Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra,
chúng ta được cứu chuộc, *
được thứ tha tội lỗi,
theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.

Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta
cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.

Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu: *
thiên ý này là kế hoạch yêu thương
Người đã định từ trước trong Ðức Ki-tô.

Ðó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, *
là quy tụ mọi loài trong trời đất
dưới quyền một thủ lãnh là Ðức Ki- tô.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a

ÐC: 
Trong số những người phàm, chưa từng có một ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả.

Lời Chúa 
( Cv 13,23-25)

Theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Ítraen một Ðấng Cứu Ðộ là Ðức Giêsu. Ðể dọn đường cho Ðức Giêsu, ông Gioan đã rao giảng kêu gọi toàn dân Ítraen chịu phép rửa tỏ lòng sám hối. Khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông Gioan đã tuyên bố : "Tôi không phải là Ðấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa Ðấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho Người."
Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp

Hãy dọn đường cho Chúa, * 
hãy mở lối cho thẳng để Người đi.

Hãy dọn đường cho Chúa, * 
hãy mở lối cho thẳng để Người đi.

Người sẽ đến sau tôi, nhưng lại có trước tôi. *
hãy mở lối cho thẳng để Người đi.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,Hãy dọn đường cho Chúa, * 
hãy mở lối cho thẳng để Người đi.

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)
ÐC: 
Lúc ông Dacaria vào trong đền thờ Chúa, thiên thần Gáprien hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. 

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC: 
Lúc ông Dacaria vào trong đền thờ Chúa, thiên thần Gáprien hiện ra với ông, đứng bên phải hương án.

Lời cầu

Thiên Chúa đã chọn thánh Gioan Tẩy Giả để chuẩn bị lòng người đón nhận Ðức Kitô. Chúng ta hãy vui sướng khẩn cầu:

Xin Chúa dẫn chúng con bước vào đường nẻo bình an.

Thánh Gioan, ngay từ trong lòng mẹ, đã được Chúa mời gọi làm Tiền Hô dọn đường cho Ðức Kitô ngự đến, - ngày nay Chúa cũng mời gọi chúng con theo Ðức Kitô như vậy.

Xin Chúa dẫn chúng con bước vào đường nẻo bình an. 

Thánh Gioan đã nhận ra Ðức Giêsu, nhân vật đến
với mình, là Chiên Thiên Chúa, - ngày nay Hội Thánh đang giới thiệu Ðức Giêsu cho mọi người.

Xin Chúa dẫn chúng con bước vào đường nẻo bình an. 

Thánh Gioan nói về Ðức Giêsu rằng : "Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lui vào bóng tối", - ngày nay Chúa cũng muốn chúng con phải nhượng bộ lẫn nhau để thiên hạ tự nhận ra Ðức Giêsu là Ðấng Cứu Thế.

Xin Chúa dẫn chúng con bước vào đường nẻo bình an. 

Thánh Gioan đã đổ máu đào mà bảo vệ công lý, - ngày nay Chúa sai chúng con đi làm chứng cho sự thật.

Xin Chúa dẫn chúng con bước vào đường nẻo bình an. 

Thánh Gioan là ngọn đèn cháy sáng làm cho người thế được vui mừng trong một thời gian, - xin cho anh chị em chúng con đã ly trần, 
nhất là cho linh hồn Maria, Giu-Se, Anna, Đô-mi-ni-cô, Ca-ta-ri-na, An-phong-sô, và tất cả linh hồn mồ côi,  được chính Ðức Giêsu là ánh sáng muôn đời soi chiếu. 

Xin Chúa dẫn chúng con bước vào đường nẻo bình an. 
Kinh Lạy Cha

Lời nguyện


Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin rộng ban cho con cái Chúa được biết theo lời thánh Gioan Tiền Hô kêu mời, mà tiến bước trên con đường cứu độ để chắc chắn gặp được Vị Cứu Tinh thánh nhân đã tiên báo là Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, Ðấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.


Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét