Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, lễ trọng Kinh Chiều II

source: KinhThanhChoMoiNguoi.orgChủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi


Thân lạy thánh Gioan kính ái 
Nguyện xin ngài thanh tẩy chúng tôi 
Ðáng dâng lên một đôi lời
Tán dương sự nghiệp cao vời thánh nhân.

Từ cao thẳm, sứ thần của Chúa 
Ðến báo cho thân phụ ngài hay 
Người con sinh hạ mai ngày
Sẽ nên cao cả không ai sánh bằng.

Và mặc khải rõ ràng tên tuổi, 
Ðời trẻ thơ một chuỗi lạ kỳ, 
Tâm tình, ngôn ngữ, hành vi
Xứng ngôi Tẩy Giả, đáng vì Tiền Hô.

Vì thân phụ chẳng cho là thực, 
Bị câm không nói được một lời, 
Mãi khi ngài đã chào đời,
Bỗng nhiên mở miệng cho người nói năng.

Thuở thai nhi ngài từng nhận diện 
Vua thân hành đến viếng thần dân, 
Công này thánh hóa song thân
Trở thành ngôn sứ góp phần tiên tri.

Toàn thiên quốc gối quỳ cảm tạ 
Trước ngai vàng một Chúa Ba Ngôi, 
Chúng con khẩn nguyện lòng trời 
Mưa ơn xá tội cho tươi mát lòng.

Ca vịnh

Tv 14 (15)
Ai được vào ngụ trong nhà Chúa ?
Anh em đã tiến tới núi Xi-on, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống (Dt 12,22)

ĐC: 
Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan.

Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa,
được ở trên núi thánh của Ngài ?

Là kẻ sống vẹn toàn,
luôn làm điều ngay thẳng,
bụng nghĩ sao nói vậy,
miệng lưỡi chẳng vu oan,

không làm hại người nào,
chẳng làm ai nhục nhã.
Coi khinh phường gian ác,
trọng ai kính Chúa Trời,

lỡ thề mà bị thiệt,
thì cũng chẳng rút lời,
cho vay không đặt lãi,
chẳng nhận quà hối lộ
mà hại đến người ngay.

Phàm ai làm những điều này
không hề nao núng chuyển lay bao giờ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC: Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan.

Tv 111 (112)
Hạnh phúc người công chính
Anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng, mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật (Ep 5,8-9).

ĐC:
 
Người đến để làm chứng cho sự thật.

Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa,
những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. *
Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường,
dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc.

Gia đình họ phú quý giàu sang,
đức công chính của họ tồn tại muôn đời. *
Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng
chiếu rọi kẻ ngay lành :
đó là người từ bi nhân hậu và công chính.

Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn,
biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình. *
Họ sẽ không bao giờ lay chuyển,
thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân.

Họ không lo phải nghe tin dữ,
hằng an tâm và tin cậy Chúa, *
luôn vững lòng không sợ hãi chi
và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù.

Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc,
đức công chính của họ tồn tại muôn đời, *
uy thế họ vươn cao rực rỡ.

Thấy cảnh này ác nhân tức giận,
nghiến răng nghiến lợi và mòn mỏi héo hon, *
ước vọng của ác nhân sẽ chẳng còn.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC: Người đến để làm chứng cho sự thật.

Tc Kh 15,3-4
Những người được Chúa cứu chuộc
đồng thanh ca ngợi và thờ lạy Chúa

ĐC
Ông Gioan là ánh đèn rực sáng. 

Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,
sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu ! *
Lạy Đức Vua trị vì muôn nước,
đường lối Ngài quả chân thật công minh !

Lạy Chúa, nào có ai không kính sợ Chúa ?
Ai mà chẳng tôn vinh danh Ngài ? *
Vì chỉ có Ngài chí thánh chí tôn.

Người muôn nước sẽ về
phủ phục trước Tôn Nhan, *
vì ai ai cũng đều thấy rõ
những phán quyết công minh của Ngài.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC: 
Ông Gioan là ánh đèn rực sáng.

Lời Chúa (Cv 13,23-25)

Theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Ítraen một Ðấng Cứu Ðộ là Ðức Giêsu. Ðể dọn đường cho Ðức Giêsu, ông Gioan đã rao giảng kêu gọi toàn dân Ítraen chịu phép rửa tỏ lòng sám hối. Khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông Gioan đã tuyên bố: "Tôi không phải là Ðấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa Ðấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho Người." 

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp

Hãy dọn đường cho Chúa, 
hãy mở lối cho thẳng để Người đi. 

Hãy dọn đường cho Chúa, 
hãy mở lối cho thẳng để Người đi. 

Người sẽ đến sau tôi, nhưng lại có trước tôi. *

hãy mở lối cho thẳng để Người đi. .

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Hãy dọn đường cho Chúa, 
hãy mở lối cho thẳng để Người đi. 

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)
ĐC: Em bé mới chào đời cao trọng hơn ngôn sứ.
Giữa người phàm chẳng có một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. 


Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC: 
Em bé mới chào đời cao trọng hơn ngôn sứ.
Giữa người phàm chẳng có một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả.

Lời cầu

Thiên Chúa đã chọn thánh Gioan Tẩy Giả để chuẩn bị lòng người đón nhận Ðức Kitô. Chúng ta hãy vui sướng khẩn cầu:

Xin Chúa dẫn chúng con bước vào đường nẻo bình an.

Thánh Gioan, ngay từ trong lòng mẹ, đã được Chúa mời gọi làm Tiền Hô dọn đường cho Ðức Kitô ngự đến, - ngày nay Chúa cũng mời gọi chúng con theo Ðức Kitô như vậy.

Xin Chúa dẫn chúng con bước vào đường nẻo bình an. 

Thánh Gioan đã nhận ra Ðức Giêsu, nhân vật đến
với mình, là Chiên Thiên Chúa, - ngày nay Hội Thánh đang giới thiệu Ðức Giêsu cho mọi người.

Xin Chúa dẫn chúng con bước vào đường nẻo bình an. 

Thánh Gioan nói về Ðức Giêsu rằng : "Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lui vào bóng tối", - ngày nay Chúa cũng muốn chúng con phải nhượng bộ lẫn nhau để thiên hạ tự nhận ra Ðức Giêsu là Ðấng Cứu Thế.

Xin Chúa dẫn chúng con bước vào đường nẻo bình an. 

Thánh Gioan đã đổ máu đào mà bảo vệ công lý, - ngày nay Chúa sai chúng con đi làm chứng cho sự thật.

Xin Chúa dẫn chúng con bước vào đường nẻo bình an. 

Thánh Gioan là ngọn đèn cháy sáng làm cho người thế được vui mừng trong một thời gian, - xin cho anh chị em chúng con đã ly trần, 
nhất là cho linh hồn Maria, Giu-Se, Anna, Đô-mi-ni-cô, và tất cả linh hồn mồ côi, được chính Ðức Giêsu là ánh sáng muôn đời soi chiếu. 

Xin Chúa dẫn chúng con bước vào đường nẻo bình an. 
Kinh Lạy Cha

Lời nguyện


Lạy Chúa, Chúa đã sai thánh Gioan Tẩy giả đến chuẩn bị cho dân Chúa sẵn sàng đón Ðức Kitô. Xin rộng ban cho các tín hữu được đầy tràn niềm vui của Thánh Thần, và xin hướng dẫn họ bước vào con đường cứu độ và bình an. Chúng con cầu xin...


Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét