Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2018

Kinh Chiều I Chúa Hiển Linh. Lễ trọng

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Hê-rô-đê hỡi, này bạo chúa,
Khi Đức Ki-tô ngự xuống trần,
Vua Cả màng chi ngôi báu nhỏ
Mà ông hoảng sợ với băn khoăn ?

Ba nhà hiền sĩ một đêm sương,
Dõi ánh sao tua đã lên đường
Tìm Đấng tạo thành muôn ánh sáng
Dâng vàng một dược với nhũ hương.

Đấng chẳng hề mang tội nơi mình,
Nhưng vì nghĩa nặng với sinh linh
Nay xin thanh tẩy trong dòng nước
Mà rửa hồn ta sạch tội tình.

Ai không ngưỡng mộ quyền năng Chúa
Khi thấy từng chum nước đổ đầy
Người biến đổi thành – ôi phép lạ
Rượu ngon thiên hạ uống cho say.

Giê-su, lạy Chúa, ngàn vinh phúc,
Xin thượng tiến Ngài, Đấng hiển linh,
Cùng với Thánh Thần và Thánh Phụ
Muôn thu hiển trị cõi thiên đình.

Ca vịnh

Tv 134 (135), I

ÐC:
 Chúa cứu độ chúng ta
sinh bởi Ðức Chúa Cha từ trước muôn thuở
khi chưa có rạng đông,


hôm nay xuất hiện giữa người phàm.

Nào ca tụng danh thánh Chúa đi, *
ca tụng Người, hỡi tôi tớ Chúa,
đang ứng trực trong cung điện Người,
tại khuôn viên đền Thiên Chúa chúng ta!

Ca tụng Chúa đi, vì Chúa nhân hậu,
đàn hát mừng danh thánh, vì danh thánh ngọt ngào. *
Vì Chúa đã chọn nhà Gia-cóp,
dành Ít-ra-en làm sản nghiệp riêng.

Tôi quá rõ: Chúa thật là cao cả,
Chúa chúng ta vượt trên hết chư thần.

Muốn làm gì là Chúa làm nên,
chốn trời cao cùng nơi đất thấp,
lòng biển cả và đáy vực sâu.

Từ cùng tận địa cầu xa tắp,
Chúa đẩy lên từng lớp mây trời, *
làm cho chớp giật mây rơi,
mở kho thả gió khắp nơi tung hoành.

Chúa sát hại các con đầu lòng Ai-cập,
của loài vật cũng như loài người.

Ngay tại đất ngươi, Ai-cập hỡi,
Người giáng xuống những điềm thiêng dấu lạ,
phạt Pha-ra-ô cùng với bầy tôi.

Người đập tan tành nhiều dân nước,
tiêu diệt bao lãnh chúa hùng cường:

Cả Xi-khon, vua dân tộc A-mô-ri,
lẫn vua Ốc cầm quyền Ba-san nữa,
cùng mọi vương quốc miền Ca-na-an.

Chúa lấy đất họ, ban làm gia sản,
gia sản cho dân người là Ít-ra-en.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Chúa cứu độ chúng ta
sinh bởi Ðức Chúa Cha từ trước muôn thuở
khi chưa có rạng đông,
hôm nay xuất hiện giữa người phàm.

Tv 134 (135), II

ÐC:
 Chúa chúng ta muôn trùng cao cả

là Thượng Ðế trổi vượt chư thần.
Thánh danh Ngài, lạy Chúa,
sẽ trường tồn vạn kỷ,
trải qua muôn thế hệ,
thiên hạ nhắc nhở Ngài.

Chúa sẽ xét xử cho thần dân,
sẽ rủ lòng thương hàng tôi tớ.

Tượng thần chư dân chỉ là vàng bạc,
chỉ do tay người thế tạo thành:

Có mắt có miệng, không nhìn không nói,
có hai tai, mà chẳng thể nghe chi, *
không chút hơi thở nơi mồm nơi miệng.

Ước gì kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần,
cũng giống như chúng vậy!

Nhà Ít-ra-en, nào chúc tụng Chúa,
nhà A-ha-ron, chúc tụng Chúa đi! *
Nhà Lê-vi, nào chúc tụng Chúa,
ai kính sợ Chúa, chúc tụng Chúa đi!

Từ Xi-on, xin chúc tụng Chúa,
Ðấng ngự tại thành Giê-ru-sa-lem.


Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Chúa chúng ta muôn trùng cao cả
là Thượng Ðế trổi vượt chư thần.

Tc 1Tm 3,16

ÐC:
 Ngôi sao sáng chói lòa như ngọn lửa
cho thấy Chúa là Vua Cả muôn vua,
các hiền sĩ thấy vì sao rực rỡ,


đến tiến Ðại Vương lễ phẩm tôn thờ.

Ð/ Muôn dân hỡi, nào ca ngợi Chúa!

Ðức Ki-tô xuất hiện trong thân phận người phàm,
Người được Chúa Thánh Thần chứng thực là công chính.

Ð/ Muôn dân hỡi, nào ca ngợi Chúa!

Ðức Ki-tô, các thiên thần chiêm ngưỡng,
Người được loan truyền giữa muôn dân.

Ð/ Muôn dân hỡi, nào ca ngợi Chúa!

Ðức Ki-tô, cả hoàn cầu tin kính,
Người siêu thăng cõi trời vinh hiển.

Ð/ Muôn dân hỡi, nào ca ngợi Chúa!

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Ngôi sao sáng chói lòa như ngọn lửa
cho thấy Chúa là Vua Cả muôn vua,
các hiền sĩ thấy vì sao rực rỡ,
đến tiến Ðại Vương lễ phẩm tôn thờ.

Lời Chúa 2Tm 1,9-10

Thiên Chúa đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người, không phải vì công kia việc nọ chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Người. Ân sủng đó, Người đã ban cho chúng ta từ muôn thuở trong Ðức Ki-tô Giê-su, nhưng giờ đây mới được biểu lộ, vì Ðấng cứu độ chúng ta là Ðức Ki-tô Giê-su đã xuất hiện. Chính Ðức Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử.

Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp


Ước gì mọi sắc tộc trần gian * nhờ Người được chúc lành.

Và muôn dân thiên hạ ngợi khen Người có phúc. *

nhờ Người được chúc lành.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


Ước gì mọi sắc tộc trần gian * nhờ Người được chúc lành.

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)

ÐC:
 Các hiền sĩ trông thấy vì sao liền tự nhủ :
Ðây là dấu chứng tỏ Ðại Vương!
Tìm Thiên Nhan, nào ta hãy lên đường


để dâng tiến vàng hương cùng mộc dược.

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Các hiền sĩ trông thấy vì sao liền tự nhủ :
Ðây là dấu chứng tỏ Ðại Vương!
Tìm Thiên Nhan, nào ta hãy lên đường
để dâng tiến vàng hương cùng mộc dược.

Lời cầu

Hôm nay các bậc hiền sĩ đến tôn thờ Ðấng cứu chuộc ta. Lòng hân hoan mừng rỡ, ta cùng nhau kính lạy và tha thiết nguyện xin:

Xin thương cứu độ kẻ nghèo hèn.

Lạy Chúa là Vua lãnh đạo muôn dân, Chúa đã mời gọi các hiền sĩ là những người ngoại giáo đầu tiên đến thờ lạy Chúa, - xin cho chúng con biết tôn thờ và phụng sự Chúa hết lòng.

Xin thương cứu độ kẻ nghèo hèn.

Chúa là Vua vinh hiển, Chúa cứ lẽ công mà xét xử dân Chúa, - xin cho nhân loại được an hưởng thái bình dài lâu.

Xin thương cứu độ kẻ nghèo hèn.

Chúa là Vua muôn thuở muôn đời, Ðấng trường tồn qua các thế hệ đổi thay, - xin cho lời Chúa thấm vào lòng chúng con như sương sa nội cỏ.

Xin thương cứu độ kẻ nghèo hèn.

Chúa là Vua công bình, Chúa đến giải thoát người nghèo cô thân cô thế, - xin thương xót những người cùng khổ sầu đau.

Xin thương cứu độ kẻ nghèo hèn.

Lạy Chúa, danh Chúa đáng chúc tụng muôn đời, - xin cho anh chị em chúng con đã lìa thế được hưởng ơn cứu độ Chúa ban.

Xin thương cứu độ kẻ nghèo hèn.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện


Lạy Chúa, hôm nay Chúa đã khiến ngôi sao chỉ đường mà mặc khải cho muôn dân nhận biết Con Một Chúa. Phần chúng con đã nhận biết Chúa nhờ đức tin dẫn lối đưa đường, xin dủ lòng thương đưa chúng con về chiêm ngưỡng Thánh Nhan vinh hiển. Chúng con cầu xin...


Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét