Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

Chúa Nhật 34 Thường Niên Chúa Kitô Vua Vũ Trụ Kinh Chiều II

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh Thi


Muôn lạy Đức Ki-tô, đoàn tín hữu
Xưng tụng Ngài là Chúa Tể thời gian,
Vua muôn dân trong khắp cả vũ hoàn,
Ngài bá chủ muôn cõi lòng nhân thế.

Trên thiên quốc, cả triều thần oai vệ
Bái phục Ngài và ca tụng tán dương,
Chúng con đây cùng cất tiếng reo mừng,
Hoan hô Chúa là Quân Vương cao cả.

Ngài giáng phúc bình an cho thiên hạ,
Xin thay lòng đổi dạ kẻ gian ngoan,
Và dủ thương quy tụ hết về đoàn
Bao chiên lạc đã lìa xa ân sủng.

Chính vì thế mà tay Ngài mở rộng,
Khi bị treo trên thập tự máu hồng,
Trái tim Ngài, lửa yêu mến nấu nung,
Còn để lại vết giáo đâm vĩnh cửu.

Chính vì thế mà dưới hình bánh rượu
Ngài ẩn thân làm của lễ âm thầm,
Trên bàn thờ, Ngài khơi mạch Thánh Tâm,
Tuôn đổ xuống đoàn con dòng cứu độ.

Muôn lạy Chúa Giê-su, Ngôi Thánh Tử,
Chúng con dâng lời vinh chúc chân tình,
Đấng hiệp cùng Thánh Phụ với Thánh Linh,
Hằng thống trị muôn loài bằng thương mến.

Ca vịnh

Tv 109 (110), 1-5.7
Đức Ki-tô là Vua và Thượng Tế
Đức Ki-tô phải nắm quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người (1Cr 15,25).

ĐC:
Người sẽ ngự trên ngai vàng Đa-vít

và hiển trị đến muôn ngàn đời. Ha-lê-lui-a.

Người sẽ ngự trên ngai vàng Đa-vít
và hiển trị đến muôn ngàn đời. Ha-lê-lui-a.


Sấm ngôn của Đức Chúa

ngỏ cùng Chúa Thượng tôi : *
"Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,
để rồi bao địch thù,
Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con."

Từ Xi-on, Đức Chúa sẽ mở rộng
quyền vương đế của Ngài : *
Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

Đức Chúa phán bảo rằng :
"Ngày đăng quang con nắm quyền thủ lãnh,
vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,
tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."

Đức Chúa đã một lần thề ước,
Người sẽ chẳng rút lời, *
rằng : "Muôn thuở, Con là Thượng Tế
theo phẩm trật Men-ki-xê-đê."

Tâu Chúa Thượng, Đức Chúa ở bên hữu Ngài
sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ,

Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,
nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC: Người sẽ ngự trên ngai vàng Đa-vít
và hiển trị đến muôn ngàn đời. Ha-lê-lui-a.

Tv 144 (145),1-13
Ca ngợi Chúa uy linh
Lạy Chúa, Đấng hiện có và đã có, Chúa thật công minh (Kh 16,5).

ĐC
: Triều đại Ngài thiên niên vĩnh cửu,

vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.

Triều đại Ngài thiên niên vĩnh cửu,
vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.


Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, *
con nguyện tán dương Chúa
và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa
và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời. *
Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng.
Người cao cả khôn dò khôn thấu.

Đời nọ tới đời kia,
thiên hạ đề cao sự nghiệp Chúa
và truyền tụng những chiến công của Ngài, *
tuyên bố Ngài oai phong vinh hiển,
kể lại rằng : Ngài thực hiện những kỳ công,

bảo cho nhau : sức mạnh Ngài đáng sợ,
loan truyền rằng : Ngài cao cả lắm thay ! *
Nhắc nhở luôn : Ngài nhân ái vô cùng,
hoan hô Ngài công chính.

Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương.*
Chúa nhân ái đối với mọi người,
tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.

Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ,
kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài, *
nói lên rằng : triều đại Ngài vinh hiển,
xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng,

để nhân loại được tường những chiến công của Chúa,
và được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang. *
Triều đại Ngài : thiên niên vĩnh cửu,
vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC : Triều đại Ngài thiên niên vĩnh cửu,
vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.

Tc Kh 19,1-2.5-7
Hôn lễ Chiên Thiên Chúa

ĐC :
Trên tà áo cẩm bào Người mang,

có ghi danh hiệu này :
“Vua muôn vua, Chúa các chúa.”

Trên tà áo cẩm bào Người mang,
có ghi danh hiệu này :
“Vua muôn vua, Chúa các chúa.”


Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa ta thờ là Đấng Cứu Độ,

Đấng vinh hiển uy quyền : *
Những lời Người phán quyết
Đều chân thật công minh. Ha-lê-lui-a.

Ha-lê-lui-a. Nào ca ngợi Chúa đi,
Hỡi tất cả những tôi trung của Chúa, *
Hỡi những ai lớn nhỏ,
Hằng kính sợ Người. Ha-lê-lui-a.

Ha-lê-lui-a. Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng
Đã lên ngôi hiển trị : *
Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ
Dâng Chúa lời tôn vinh. Ha-lê-lui-a.

Ha-lê-lui-a. Vì nay ta đã tới ngày
Cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa, *
Và Hiền Thê của Người
Đã điểm trang lộng lẫy. Ha-lê-lui-a.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC : Trên tà áo cẩm bào Người mang,
có ghi danh hiệu này :
“Vua muôn vua, Chúa các chúa.”

Lời Chúa 1Cr 15,25-28

Đức Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết, vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân Đức Ki-tô. Mà khi nói “muôn loài”, thì dĩ nhiên không kể Đấng đặt muôn loài dưới chân Đức Ki-tô. Lúc muôn loài đã quy phục Đức Ki-tô, thì chính Người vì là con, cũng sẽ quy phục Đấng bắt muôn loài phải quy phục Người ; và như vậy, Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài.

Xướng đáp

Ngôi báu Thiên Chúa tặng ban cho Ngài, * sẽ trường tồn vạn kỷ.

Ngôi báu Thiên Chúa tặng ban cho Ngài, * sẽ trường tồn vạn kỷ.

Vương trượng Ngài, vương trượng công minh. *

sẽ trường tồn vạn kỷ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Ngôi báu Thiên Chúa tặng ban cho Ngài, * sẽ trường tồn vạn kỷ.


Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)


ĐC : Chúa Ki-tô phán bảo các Tông Đồ :
Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.

Chúa Ki-tô phán bảo các Tông Đồ :
Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.


Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn !

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ĐC : Chúa Ki-tô phán bảo các Tông Đồ :
Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.

Lời cầu

Đức Ki-tô Vua là Đấng hiện hữu trước muôn loài, chính nhờ Người mà tất cả được tồn tại. Chúng ta hãy tha thiết cầu xin :

Xin cho triều đại Chúa mau đến.

Chúa là Vua và là Mục Tử của chúng con, xin quy tụ đoàn chiên Chúa từ khắp cùng trái đất, - và dẫn đưa tới đồng cỏ xanh tươi.

Xin cho triều đại Chúa mau đến.

Chúa là Đấng lãnh đạo và cứu độ chúng con, xin chữa lành những kẻ yếu đau, tìm kiếm những ai xa lạc, gìn giữ những người mạnh khỏe, - xin quy tụ những ai tản mác, củng cố niềm tin cho những kẻ gặp bước đường cùng.

Xin cho triều đại Chúa mau đến.

Chúa là vị Thẩm Phán chí tôn, - xin cho chúng con thừa hưởng Nước Trời mà Chúa Cha đã dọn sẵn cho chúng con trước khi tạo thành vũ trụ.

Xin cho triều đại Chúa mau đến.

Chúa là Vua đem lại hòa bình, xin tiêu diệt mầm mống chiến tranh, - và cho muôn dân được an cư lạc nghiệp.

Xin cho triều đại Chúa mau đến.

Chúa là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết sống lại, - xin cho những ai đã lìa thế được cùng Chúa sống lại vinh quang.

Xin cho triều đại Chúa mau đến.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện


Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn quy tụ muôn loài dưới quyền lãnh đạo của Đức Ki-tô, là người Con Chúa hằng ưu ái, và là Vua toàn thể vũ trụ. Xin cho hết mọi loài thọ sinh đã được cứu khỏi vòng nô lệ tội lỗi biết phụng thờ Chúa là Đấng cao cả uy linh và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng. Chúng con cầu xin

Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét