Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017

Thứ Bảy Tuần Thánh Kinh Chiều

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Muôn lạy Ðấng cứu nhân độ thế
Vua Ki-tô hiển trị muôn nơi,
Vinh quang thập giá rạng ngời
Dủ thương ban tặng mọi người thần dân.

Ngài chết để diệt tan thần chết,
Ngài phục sinh mở kiếp trường sinh
Mưu mô ác quỷ tung hoành
Rắc gieo tử khí cũng đành chịu thua.

Tình yêu Chúa đã thừa diệu kế:
Trong mộ phần như thể ngủ say,
Âm ty Ngài phá liền tay
Cứu tiền nhân được thoát ngay ngục tù.

Xin Tế Phẩm đầy dư thánh đức
Bửu huyết Ngài cứu chuộc sinh linh,
Ngự bên Thánh Phụ quang vinh
Ðoái nghe tiếng nguyện lời kinh khẩn nài.

Giúp chúng con ngày ngày theo Chúa
Sống cuộc đời vẹn chữ tín trung
Cho dầu muôn ngã tấn công
Lá cờ thập giá oai hùng vẫn mang.

Giê-su hỡi, con hằng trông Chúa
Và Thánh Thần, Thánh Phụ cao tôn,
Giúp con chiến đấu chẳng sờn
Theo cờ thập giá thiên môn khải hoàn!

Ca vịnh

Tv 115 (116B)

ÐC: Hỡi tử thần, này ngươi sẽ chết vì tay Ta!
Kìa âm phủ, ngươi sẽ bị chính Ta tiêu diệt!

Tôi đã tin cả khi mình đã nói:
"Ôi nhục nhã ê chề!" *
Ðã thốt ra trong cơn hốt hoảng:
"Mọi người đều giả dối!"

Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ
vì mọi ơn lành Người đã ban cho? *
Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ
và kêu cầu thánh danh Ðức Chúa.

Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
trước toàn thể dân Người. *
Ðối với Chúa thật là đắt giá
cái chết của những ai hiếu trung với Người.

Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ,
tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, *
xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.

Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn
và kêu cầu thánh danh Ðức Chúa.

Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
trước toàn thể dân Người, *
tại khuôn viên đền Chúa,
giữa lòng ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem!

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Hỡi tử thần, này ngươi sẽ chết vì tay Ta!
Kìa âm phủ, ngươi sẽ bị chính Ta tiêu diệt!

Tv 142 (143), 1-11

ÐC: Con Người sẽ ở trong lòng đất
như Giô-na trong bụng kình ngư
vào khoảng ba đêm ngày.

Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn nguyện, *
lắng nghe con van nài, bởi Ngài thành tín,
đáp lại lời con, vì Ngài công minh.

Xin chớ đòi tôi tớ ra xét xử, *
vì trước thánh nhan Ngài
chẳng có người nào là công chính.

Kẻ thù bách hại con,
chà đạp con dưới đất,
đẩy vào chốn tối tăm
như những người đã chết từ bao thuở.

Hơi thở con chỉ còn thoi thóp,
nghe con tim giá lạnh trong mình.

Nhớ ngày xưa tháng cũ,
con hoài niệm mọi công trình của Chúa,
và gẫm suy việc tay Chúa làm nên. *
Hai tay cầu Chúa giơ lên,
hồn con khát Chúa như miền đất khô.

Xin mau đáp lời con, lạy Chúa,
hơi thở con nay đã hầu tàn. *
Xin đừng ẩn mặt đi,
kẻo con hóa ra người thiên cổ.

Ngay từ buổi sớm mai,
xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa,
vì con vẫn tin cậy nơi Ngài. *
Xin chỉ dạy đường lối phải theo,
vì con nâng tâm hồn lên cùng Chúa.

Xin cứu con thoát khỏi địch thù,
lạy Chúa, bên Ngài con trú ẩn.

Ðiều đẹp ý Chúa, xin dạy con thực hiện,
bởi Ngài là Thiên Chúa của con. *
Xin thần khí tốt lành của Chúa
dẫn con đi trên miền đất phẳng phiu.

Lạy Chúa, vì danh dự của Ngài,
xin cho con được sống. *
Bởi vì Ngài công chính,
xin cứu con khỏi bước ngặt nghèo.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Con Người sẽ ở trong lòng đất
như Giô-na trong bụng kình ngư
vào khoảng ba đêm ngày.

Tc Pl 2,6-11

ÐC: Chúa nói: "Cứ phá hủy đền thờ này đi,
nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại."
Khi nói về đền thờ như thế,
Chúa ám chỉ thân xác của Người.

Ðức Giê-su Ki-tô
vốn dĩ là Thiên Chúa
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,

nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang,
mặc lấy thân nô lệ, *
trở nên giống phàm nhân,
sống như người trần thế.

Người lại còn hạ mình,
vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập tự.

Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người
và tặng ban danh hiệu
trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su,
cả trên trời dưới đất
và trong nơi âm phủ,
muôn vật phải bái quỳ;

và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,
mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng:
"Ðức Giê-su Ki-tô là Chúa."

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Chúa nói: "Cứ phá hủy đền thờ này đi,
nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại."
Khi nói về đền thờ như thế,
Chúa ám chỉ thân xác của Người.

Lời Chúa 1 Pr 1,18-21

Anh em hãy biết rằng không phải nhờ những của chóng hư nát như vàng hay bạc mà anh em đã được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh em truyền lại. Nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích, là Ðức Ki-tô. Người là Ðấng Thiên Chúa đã biết từ trước, khi vũ trụ chưa được dựng nên, và Người đã xuất hiện vì anh em trong thời kỳ cuối cùng này. Nhờ Người, anh em tin vào Thiên Chúa, Ðấng đã cho Người trỗi dậy từ cõi chết, và ban cho Người được vinh hiển, để anh em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa.
Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp

Vì ta, Ðức Ki-tô đã sống phục tùng,
cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập tự.

Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người,
và tặng ban danh hiệu
trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)

ÐC: Giờ đây, Con Người được tôn vinh,
và nhờ Con Người, Thiên Chúa được vinh hiển,
và Thiên Chúa sắp tôn vinh Con Người.

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ÐC: Giờ đây, Con Người được tôn vinh,
và nhờ Con Người, Thiên Chúa được vinh hiển,
và Thiên Chúa sắp tôn vinh Con Người.

Lời cầu

Ðấng cứu độ chúng ta đã chịu khổ hình thập giá và mai táng trong mồ, để từ cõi chết sống lại. Ta hãy thờ lạy Người và khẩn khoản nài xin:

Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã để trái tim bị đâm thủng, khiến máu cùng nước chảy ra, hầu khơi nguồn bí tích dưỡng nuôi Hội Thánh, - xin cho Hội Thánh không ngừng được sống nhờ Chúa đã chết và sống lại.

Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót chúng con.

Xin nhớ đến những người không còn tin rằng Chúa đã phục sinh, - và đừng quên những kẻ chưa được nghe Chúa đã phục sinh từ cõi chết.

Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót chúng con.

Chúa là Chiên lễ Vượt Qua của chúng con, - xin lôi kéo mọi người lên cùng Chúa.

Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót chúng con.

Chúa là Ðấng cứu chuộc loài người, - xin giải thoát chúng con khỏi quyền lực âm phủ, và ban cho được sống vinh hiển muôn đời.

Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót chúng con.

Chúa là Con Chúa Trời hằng sống, đã mở cửa Nước Trời cho người trộm cướp biết ăn năn, - xin cho anh chị em chúng con đã qua đời, nhất là cho linh hồn Maria, Giu-Se, Anna, Đô-mi-ni-cô, Ca-ta-ri-na, An-phong-sô, Tô-ma, và tất cả linh hồn mồ côi, cũng được sống lại và hưởng phúc vinh quang với Chúa.

Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót chúng con.

Kinh Lạy Cha
Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Con Một Chúa đã chịu chôn vùi trong lòng đất, nhưng đã chiến thắng tử thần và khải hoàn trỗi dậy. Này tất cả chúng con là những tín hữu đã cùng được mai táng với Người khi lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy, xin cho chúng con cũng đạt tới nguồn sống muôn đời cùng với Người là Ðấng đã phục sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét