Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

Lễ Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc Và Các Bạn Tử Ðạo Tại Việt Nam, Lễ Trọng Kinh Chiều II

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh thi

Ngọn đuốc quang minh sáng tuyệt vời
Vì trung với Chúa mặc đầu rơi,
Ðức tin kiều diễm luôn gìn giữ
Ðức ái ngàn trùng tát chẳng vơi.

Tung hô Chúa Cả ba lần thánh
Tử đạo Việt Nam sử sáng ngời.
Cúi xin chư vị giúp con cháu
Vượt sóng trần gian đến cõi trời.

Vượt sóng trần gian đến cõi trời,
Ba thù chống trả chẳng khi ngơi
Ôm cây thánh giá nguồn hy vọng
Rao giảng Tin Mừng mạch sáng soi.

Tổ quốc tài bồi thêm rạng rỡ
Nước Trời xây dựng đẹp tinh khôi
Mai ngày hội ngộ trên thiên quốc
Hoan hỷ ca mừng Chúa Ba Ngôi.

Ca vịnh

Tv 114 (116A)

ÐC:
 "Thà tôi bị lưu đày và phải chết vì Chúa,

chứ tôi không chối đạo." (thánh An-rê Thông)

"Thà tôi bị lưu đày và phải chết vì Chúa,
chứ tôi không chối đạo."


Lòng tôi mến yêu Chúa,
vì Chúa đã nghe tiếng tôi khẩn nài, *
Người lại lắng tai ngày tôi kêu cứu.

Dây tử thần đã bủa vây tôi chằng chịt,
lưới âm ty chụp xuống trên mình. *
Gặp gian truân sầu khổ, tôi đã kêu cầu danh Chúa :
"Ôi lạy Chúa, xin cứu gỡ mạng con!"

Chúa là Ðấng nhân từ chính trực,
Thiên Chúa chúng ta một dạ xót thương,
hằng gìn giữ những ai bé mọn, *
tôi yếu đuối, Người đã cứu tôi.

Hồn tôi hỡi, thôi bình tĩnh lại,
vì trên ngươi, Chúa đã xuống ơn lành; *
Chúa cứu gỡ mạng tôi khỏi chết,
giữ mắt này chẳng còn đẫm lệ,
ngăn ngừa tôi kẻo phải hụt chân.

Tôi sẽ bước đi trước mặt Người
trong cõi đất dành cho kẻ sống.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC: "Thà tôi bị lưu đày và phải chết vì Chúa,
chứ tôi không chối đạo." (thánh An-rê Thông)

Tv 115 (116B)

ÐC:
 "Chúng tôi không phạm tội ác,

không chống lệnh vua, không lỗi luật nước.
Chúng tôi chết chỉ vì là Ki-tô hữu." (thánh Phao-lô Khoan)

"Chúng tôi không phạm tội ác,
không chống lệnh vua, không lỗi luật nước.
Chúng tôi chết chỉ vì là Ki-tô hữu." 


Tôi đã tin cả khi mình đã nói:
"Ôi nhục nhã ê chề!" *
Ðã thốt ra trong cơn hốt hoảng :
"Mọi người đều giả dối!"

Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ
vì mọi ơn lành Người đã ban cho? *
Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ
và kêu cầu thánh danh Ðức Chúa.

Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
trước toàn thể dân Người. *
Ðối với Chúa thật là đắt giá
cái chết của những ai trung hiếu với Người.

Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ,
tôi tới Ngài, con của nữ tỳ Ngài, *
xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.

Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn
và kêu cầu thánh danh Ðức Chúa.

Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
trước toàn thể dân Người, *
tại khuôn viên đền Chúa,
giữa lòng ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem!

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC: "Chúng tôi không phạm tội ác,
không chống lệnh vua, không lỗi luật nước.
Chúng tôi chết chỉ vì là Ki-tô hữu." (thánh Phao-lô Khoan)

Tc Kh 4, 11; 5,9.10.12

ÐC:
 "Tôi đã suốt đời thuyết giảng về đạo thập giá

nay tôi lại đạp lên thập giá thế nào được ?
Tôi thiết nghĩ sự sống đời này
đâu quý hoá đến độ tôi phải bỏ đạo mà mua !" (thánh Tê-ô-pha-nô Ven)

"Tôi đã suốt đời thuyết giảng về đạo thập giá
nay tôi lại đạp lên thập giá thế nào được ?
Tôi thiết nghĩ sự sống đời này
đâu quý hoá đến độ tôi phải bỏ đạo mà mua !"


Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,
Ngài xứng đáng lãnh nhận
vinh quang danh dự và uy quyền,

vì Ngài đã dựng nên muôn vật, *
và do ý Ngài muốn,
mọi vật liền có và được dựng nên.

Lạy Chúa Ki-tô,
Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn Sách Trời
và mở ấn niêm phong,

vì Ngài đã bị giết
và đã lấy máu đào
chuộc về cho Thiên Chúa
muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ,
thuộc mọi nước mọi dân.

Ngài cũng làm cho họ
thành một vương quốc, thành những tư tế,
để phụng thờ Thiên Chúa chúng con, *
và họ sẽ làm chủ mặt đất này.

Con Chiên đã bị giết
nay xứng đáng lãnh nhận
phú quý và uy quyền, *
khôn ngoan cùng sức mạnh,
danh dự với vinh quang,
và muôn lời cung chúc.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC: "Tôi đã suốt đời thuyết giảng về đạo thập giá
nay tôi lại đạp lên thập giá thế nào được ?
Tôi thiết nghĩ sự sống đời này
đâu quý hoá đến độ tôi phải bỏ đạo mà mua !"(thánh Tê-ô-pha-nô Ven)

Lời Chúa 1 Pr 4,13-14

Ðược chia sẻ những đau khổ của Ðức Ki-tô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cùng được vui mừng hoan hỷ. Nếu bị sỉ nhục vì danh Ðức Ki-tô, anh em thật có phúc, bởi lẽ Thần Khí vinh hiển và uy quyền là Thần Khí của Thiên Chúa, ngự trên anh em.
Đó là lời Chúa

Tạ ơn Chúa

phút suy niệm

Xướng đáp

Hỡi những người công chính, * hãy vui lên trong Chúa, hãy nhảy mừng.


Hỡi những người công chính, * hãy vui lên trong Chúa, hãy nhảy mừng.

Mọi tâm hồn ngay thẳng, nào cất tiếng hò reo. *

hãy vui lên trong Chúa, hãy nhảy mừng.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Hỡi những người công chính, * hãy vui lên trong Chúa, hãy nhảy mừng.


Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" (Magnificat)

ÐC: Quan nói: "Ông có thể tự vẫn
như những người dũng cảm thường làm."
Ðức cha Y trả lời:
"Chúng tôi không được tự vẫn, vì đó là trọng tội.
Nhưng nếu vì đạo mà quan truyền giết tôi,
thì tôi vui mừng khôn kể xiết."

Quan nói: "Ông có thể tự vẫn
như những người dũng cảm thường làm."
Ðức cha Y trả lời:
"Chúng tôi không được tự vẫn, vì đó là trọng tội.
Nhưng nếu vì đạo mà quan truyền giết tôi,
thì tôi vui mừng khôn kể xiết."


Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

ÐC: Quan nói: "Ông có thể tự vẫn
như những người dũng cảm thường làm."
Ðức cha Y trả lời:
"Chúng tôi không được tự vẫn, vì đó là trọng tội.
Nhưng nếu vì đạo mà quan truyền giết tôi,
thì tôi vui mừng khôn kể xiết."

Lời cầu

Trong giờ phút ban chiều này, chúng ta tưởng nhớ Ðức Giê-su là Vua các thánh tử đạo đã hiến mình để nuôi dưỡng chúng ta trong bữa tiệc ly, rồi sau đó trên cây thập tự đã phó thác linh hồn cho Thiên Chúa Cha, chúng ta hãy đem hết tình yêu mến mà thưa lên rằng:

Lạy Chúa Giê-su, chúng con thờ lạy Chúa.

Chúa ban thưởng hạnh phúc Nước Trời cho những ai chịu bách hại vì chính đạo.

Lạy Chúa Giê-su, chúng con thờ lạy Chúa.

Chúa đã ban cho cha ông chúng con dám từ bỏ mạng sống để làm chứng cho Tin Mừng.

Lạy Chúa Giê-su, chúng con thờ lạy Chúa.

Chúa đã ban cho chúng con bền lòng tin tưởng cho đến ngày hôm nay.

Lạy Chúa Giê-su, chúng con thờ lạy Chúa.

Chúa đã ban cho các anh chị em chúng con đã qua đời, nhất là cho linh hồn Ma-ri-a, Giu-Se, An-na, Đô-mi-ni-cô, Ca-ta-ri-na, và tất cả linh hồn mồ côi, được kết hợp với Chúa trong mầu nhiệm khổ nạn.

Lạy Chúa Giê-su, chúng con thờ lạy Chúa.

Kinh Lạy Cha

Lời Nguyện


Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng biết hiến dâng mạng sống để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con. Xin nhận lời các ngài chuyển cầu mà cho chúng con biết noi gương các ngài để lại: luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng. Chúng con cầu xin...

Kết thúc
Chủ sự: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn: Và ở cùng thầy.
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn: A-men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét